Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

Bevezetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait!

A Kátai Cosmetics (Schuszter Zoltánné e.v. továbbiakban Szolgáltató) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Neve: Schuszter Zoltánné e.v.
Székhelye: 1239 Budapest, Sisak utca 12/A
Adószáma: 68684455-1-43

Adatvédelmi kérelmek

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi e-mail címekre küldheti: info@kataicosmetics.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

 • A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
 • Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
 • Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
 • A honlap használatának elemzése.
 • A Társaság üzleti tevékenységének nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeljük.
 • Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység.
 • Partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése.
 • Ügyfelek megrendeléseinek teljesítése.
 • Belső adminisztráció megkönnyítés.

Jogalap

Az Ön személyes adatait az alábbi jogalapokon kezeli:

 • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • Kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 • Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 • Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
 • On-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Marketing tevékenység céljából kezelt adatok megőrzési ideje: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

Társaságunk az által végzett adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Webtárhely: SalesNet Média Kft. – 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A. ép. 2.
Levelező tárhely: UNAS Online Kft. – 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Számlázás: KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu) – 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Bankkártyás fizetés: OTP Mobil Szolgáltató Kft. (SimplePay) – 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Szállítás: Foxpost Zrt. – 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg

Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, információt kapjon az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait közöljük, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól.

Kérésére Társaságunk az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért Társaságunk az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Helyesbítéshez való jog: Amennyiben az Önre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.

Törléshez való jog: Társaságunk törli az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelte; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá ha azt a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség előírja.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Társaságunk ellenőrizze a személyes adatai pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri
 • Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A személyes adatai direkt marketing célokra való használatának megtiltása: Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adatai direkt marketig (közvetlen üzletszerzési) célra történő felhasználását megtiltsa, amely esetben Társaságunk a továbbiakban nem küld gazdasági reklámot az Ön részére.

Adathordozhatósághoz való jog: amennyiben az adatkelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Jogorvoslati tájékoztatás

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat vagy munkatársunkat az info@kataicosmetics.hu email címen. Társaságunk panaszát kivizsgálja, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.

Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.